Uživatelská příručka

Analyzer Solo

#8300

Obsah

Bezpečnostní upozornění
01. O verzích firmwaru a hardwaru
01.1 Hardwarové omezeni
02. Princip funkce
03. Popis analyzátoru
04. Ovládání
05. Měření koncentrace O2 a He
06. Režimy zobrazení
06.1 Kalibrace kyslíkového senzoru
07. Další funkce
07.1 Kontinuální analýza
07.2 Výpočet míchání plynů
07.3 Simulace míchání plynů
07.4 Okolní tlak
08. Zvláštní příslušenství
08.1 Regulátor průtoku
09. Nastavení
09.1 Základní režim
09.2 Jednotky měření
09.3 Míchání plynů
09.4 Kontinuální analýza
10. Nabíjení a stav baterie
11. Údržba
11.1 Výměna baterie
11.2 Výměna kyslíkového senzoru
11.3 Seřízení průtoku
11.4 Demontáž přístroje
12. Připojení k počítači
13. Závady a jejich odstranění
13.1 Chybová hlášení
13.2 Chybné chování přístroje
14. Technické údaje

Bezpečnostní upozornění

Analyzátor je určen pro měření obsahu kyslíku a helia ve směsi vzduchu, kyslíku a helia. Nelze jej použít pro analýzu směsí obsahujících jiné plyny, tedy například ani pro směsi připravené z jiných než čistých plynů nebo směsí, ve kterých je vzduch nahrazen čistým dusíkem (bez vzdušného argonu).

Fyzikální a chemický princip použitých čidel nezaručuje, že čidla budou selektivně citlivá na konkrétní plyn (kyslík, helium), ale existuje celá řada plynů, na které čidla reagují. Složení plynu ukázané analyzátorem proto samo o sobě ještě neznamená, že by skutečné složení směsi bylo shodné se zobrazeným údajem.Zobrazené složení směsi je neplatné pokud zároveň technologie míchání směsi nezaručuje, že ve směsi nejsou jiné plyny než vzduch, čistý kyslík a čisté helium.

Analyzátor není úředně ověřené měřidlo. Výsledky měření jsou pouze informativní a není je možné použít tam, kde je požadováno úřední ověření měřidla.

Při analýze směsí v případech, kdy by nesprávné složení směsi mohlo způsobit hmotnou škodu, újmu na zdraví nebo ohrožení zdraví nebo života, tedy například v případě dýchacích směsí pro potápění, se nesmí výsledek analýzy považovat za potvrzení správného složení směsi. V těchto případech lze analyzátor použít pouze jako pomůcku pro zvýšení pravděpodobnosti, že bude zjištěno nesprávné složení směsi před jejím použitím.Správnost složení směsi musí být dána technologií její přípravy.

Správná příprava dýchacích směsí pro potápění (nitrox – vzduch obohacený kyslíkem, trimix – směs vzduchu, kyslíku a helia, heliox – směs kyslíku a helia) vyžaduje zvláštní znalosti a zkušenosti, které je možné získat například ve vhodném kursu.Bez aplikace těchto znalostí může dojít k přípravě nesprávné směsi i přes zdánlivě správný výsledek analýzy.K takové situaci může dojít mimo jiné zanedbáním vlivu teploty a kompresibility, nedostatečným promícháním směsi a dalšími faktory.

Mějte na paměti, že analyzátor se může porouchat či být poškozen a že kyslíkové čidlo z principu podléhá stárnutí, čímž dochází ke zhoršování jeho vlastností.Naměřený údaj proto vždy ověřte ještě jiným způsobem, jako je zaručená precizní příprava směsi, jiná analytická metoda a podobně.Naměřený údaj musí být též kriticky posouzen zdravým rozumem a pokud se liší od očekávatelné tolerance přesnosti míchání, musí být považován za nesprávný.

01. O verzích firmwaru a hardwaru

Analyzátor SOLO je vybaven mikroprocesorem, jehož program (firmware) je průběžně aktualizován.

Tato příručka je určena pro vydání firmwaru 2.29, ale lze ji použít na jakoukoli verzi hardwaru nebo firmwaru.

Příručka je primárně napsána pro hardware verze 3.0.

01.1 Hardwarová omezení

3.0 Plná funkčnost

02. Princip funkce

Popsaný princip měření platí pouze pro směsi vzduchu, kyslíku a helia.

Pro stanovení obsahu kyslíku je použit elektrochemický sensor. Napětí na výstupu senzoru je úměrné obsahu kyslíku v analyzované směsi. Senzor má omezenou životnost a úměrnost závislosti napětí na obsahu kyslíku se během doby mění, proto je nutné jej pravidelně kaliborovat. Lze zvolit mezi jednobodovou, dvoubodovou nebo tříbodovou kalibrací. Jednobodová kalibrace je rychlá, zejména pokud se jako kalibrační směs zvolí vzduch. Pro vyšší přesnost měření se používá dvoubodová kalibrace se dvěma různými se směsmi, zpravidla vzduchem a čistým kyslíkem. Pro výrazně hypoxické směsi, tj.směsi obsahující méně než asi 15 % kyslíku se doporučuje použít tříbodovou kalibraci. Jako třetí plyn pro kalibraci má být v tomto případě použit plyn s nulovým obsahem kyslíku, tedy čisté helium případně argon.

Obsah helia se stanovuje na základě měření rychlosti zvuku v analyzované směsi. Rychlost zvuku závisí na obsahu helia, kyslíku a na teplotě směsi. Závislost rychlosti zvuku na tlaku je malá a v okolí normálního atmosférického tlaku ji lze zanedbat.

Při teplotě 0°C je rychlost zvuku přibližně 970 m/s v čistém heliu, 330 m/s ve vzduchu a 315 m/s v čistém kyslíku. Zvýšením teploty o jeden stupeň se rychlost zvuku zvýší přibližně o 0.175 %. Rychlost zvuku ve směsi je popsána nelineární funkcí teploty, obsahu kyslíku a obsahu helia.

Obsah helia se určuje z naměřené rychlosti zvuku, teploty směsi a obsahu kyslíku. Při měření koncentrace helia je proto důležité mít správně kalibrovaný kyslíkový senzor nebo znát obsah kyslíku a zadat jej do přístroje.

Rychlost zvuku se měří přímo jako časový rozdíl mezi přijetím akustického impulsu dvěma mikrofony. Měří se střídavě v obou směrech, aby bylo možné výpočtem eliminovat proudění plynu v sondě. Akustické impulsy jsou slyšet jako slabé cvakání v režimu měření helia.

Plyn se do analyzátoru přivádí z omezovače průtoku, který je připojen na lahev se stlačeným plynem a pomocí trysky omezuje průtok odebíraného plynu na množství potřebné pro analýzu.

03. Popis analyzátoru

Lehké a robustní tělo je vyrobeno z ABS-PC.

Na přední straně analyzátor display OLED na kterém se zobrazují naměřené hodnoty a membránová klávesnice.

Měřený plyn se přivádí do vstupu analyzované směsi na zadní straně analyzátoru, prochází senzorem koncentrace helia, odtud je veden do bloku kyslíkového čidla a je vypouštěn do vzduchu výfukem směsi. Jmenovitý průtok analyzované směsi je 0,2 - 0,4 L/min.

Analyzátor je napájen vestavěnou baterií, nabíjení je možné přes USB-C konektor na straně analyzátoru.

04. Ovládání

Analyzátor se ovládá tlačítky na předním panelu.

Zapne se stisknutím tlačítka | ON OFF | asi po dobu jedné sekundy. Po zapnutí proběhne automatická kontrola přístroje a analyzátor automaticky přejde do režimu měření. Po dobu stisknutí tohoto tlačítka se zobrazuje kód verze firmware a výrobní číslo analyzátoru. Potřebujete-li tyto údaje přečíst, stačí podržet tlačítko při zapínání déle.

Zapnutý analyzátor se vypne opět jednosekundovým stisknutím tlačítka | ON OFF |.

Tlačítkem | MENU | se zobrazí nabídka možných akcí. Nabídka se v jednotlivých režimech měření liší podle funkcí, které jsou pro daný režim relevantní.

Tlačítkem se volí vybraná položka menu, potvrzuje změněná hodnota nebo provádí připravená akce. Vybranou položku menu lze zvolit též opakovaným stisknutím tlačítka | MENU |.

Tlačítko | ESC | slouží k ukončení menu nebo k návratu z režimu editace hodnoty bez uložení změněné hodnoty.

Tlačítka | ˄ | a | ˅ | slouží k listování v menu nebo ke změně hodnoty čísla nad kursorem.

Tlačítko | MODE |.slouží ke změně režimu zobrazení nebo ke změně polohy kursoru v režimu editace čísla.

Další funkce tlačítek jsou popsány v příslušných kapitolách.

05. Měření koncentrace O2 a He

V základní konfiguraci se používá omezovač průtoku s tryskou, viz obrázek.

Omezovač připojte na lahev se stlačeným plynem a hadičkou jej propojte s analyzátorem.Hadička je do obou dílů lehce zasunuta.

Analyzátor je po zapnutí přepnut do režimu měření koncentrace helia a kyslíku, proto nemusíte nic nastavovat.Otevřete ventil lahve, aby začal proudit plyn.Přibližně po 5–10 sekundách se ukáže složení plynu.Pokud je v lahvi výrazně nižší tlak než 200 barů, průtok plynu omezovačem průtoku bude menší a doba ustálení výsledku měření bude o něco delší.

Tlačítkem | OK | můžete pozastavit a dalším stisknutím opět spustit měření.Při pozastaveném měření zůstávají zobrazeny poslední změřené hodnoty.Pozastavené měření je indikováno textem | HOLD | na prvním řádku displaye.Během měření lze použít tlačítko | ˄ | pro dočasné zvýšení jasu displaye na maximum (například je-li display osvětlen sluncem).

Po ukončení měření uzavřete ventil lahve a povolením odvzdušňovacího ventilu (zpravidla stačí o ½ otáčky) vypusťte přetlak plynu, aby bylo možné omezovač průtoku odšroubovat z ventilu lahve.
Upozornění: Nevyšroubuje vřeteno odvzušňovacího ventilu úplně, uvnitř je ocelová kulička která by po otevření ventilu lahve mohla vyletět a někoho zranit nebo se ztratit.

06. Display modes

Po zapnutí je analyzátor standardně v režimu měření O2/He v jednom ze dvou formátů zobrazení.

Základní formát ukazuje na samostatných řádcích obsah kyslíku a helia ve směsi v procentech a pro informaci také teplotu, při které byl plyn měřen.

V základním formátu se po zahájení měření může zobrazit koncentrace helia na několik málo sekund v hranatých závorkách. To znamená, že výsledek měření je předběžný s nižší přesností. Po zmizení závorek má výsledek plnou přesnost.

V případě chyby měření, například při tlakovém rázu plynu v přívodní hadiččce, údaj naměřené koncentrace helia zmizí na dobu po kterou chybový stav trvá. Přehledný formát ukazuje složení tak, jak obvykle potápěči nazývají dýchací směsi:
– Air: vzduch s obsahem kyslíku mezi 20.5 a 21.5 %.
– EAN, například EAN 36, je vzduch obohacený kyslíkem, v tomto případě na 36 % kyslíku.
– TMX, například TMX 18/45, je trimix neboli směs vzduchu, kyslíku a helia, v tomto případě s obsahem 18 % kyslíku a 45 % helia.
– Heliox, například Heliox 16 % O2, je směs kyslíku a helia.
– Foul Air, například Foul Air (10 % O2), je zkažený či vydýchaný vzduch se sníženým obsahem kyslíku. Z plynů určených k přípravě dýchacích směsí, které má potápěč běžně k dispozici (vzduch, kyslík, helium) se nedá namíchat, proto jeho zjištění svědčí o nějakém problému. Může to znamenat probíhající korozi v lahvi nebo přimíchání argonu, oxidu uhličitého nebo jiného plynu ke směsi. Takový vzduch nesmíte v žádném případě použít k dýchání.

V přehledném formátu jsou kromě složení směsi zobrazeny ještě přibližné hodnoty maximální hloubky (MOD, maximum operating depth) a ekvivalentní narkotické hloubky (END, equivalent narcotic depth).

MOD udává hloubku, do které se může potápěč s danou směsí krátkodobě potopit za jinak ideálních podmínek.Pro výpočet je použit limit parciálního tlaku kyslíku 160 kPa, uvažuje se mořská voda a atmosférický tlak na úrovni hladiny moře.Údaj slouží pouze pro orientaci a pro skutečný ponor jej musíte vypočítat na základě dat konkrétního ponoru.
Pro výpočet je použit vzorec

kde

Pmax je maximální přípustný parciální tlak kyslíku, zvoleno 160000 Pa  
P0 je atmosférický tlak na hladině moře 101325 Pa  
RO2 je relativní molární koncentrace kyslíku v rozsahu 0 až 1  
ρ je hustota mořské vody 1028 kg m−3   
g je normální tíhové zrychlení 9.80665 m s−2  

Upozornění: Maximální hloubka (MOD) vypočtená pro skutečný ponor je zpravidla menší než hloubka udávaná analyzátorem.

END udává hloubku, ve které je narkotický účinek směsi na potápěče shodný s narkotickým účinkem vzduchu. Udává se v procentech hloubky ponoru se vzduchem, tedy například END 45 % znamená, že v hloubce 100 metrů s analyzovanou směsí bude potápěč pociťovat narkotické účinky stejné, jako kdyby se potápěl do 45 metrů se vzduchem. Pro výpočet END existuje řada různých vzorců, které dávají odlišné výsledky. Údaj ukazovaný analyzátorem používá pouze jeden z nich a slouží pouze pro orientaci. Pro skutečný ponor musíte vypočítat END na základě dat konkrétního ponoru a vámi vyzkoušených a preferovaných vzorců.

Pro výpočet je použit vzorec
END = 100 − 77 RHe

kde

RHe je relativní molární koncentrace helia v rozsahu 0 až 1  

Vzorec vychází z poměrů – relativní narkotický potenciál dusíku = 1
– relativní narkotický potenciál kyslíku = 1
– relativní narkotický potenciál helia = 0.23

Upozornění: Narkotická hloubka (END) udávaná kalkulátorem je pouze orientační a liší se od hodnot END vypočtených jinými metodikami.

Upozornění: Pro stanovení hodnot END a MOD vždy používejte postupy a vzorce, které jste se naučili ve specializovaných kurzech potápění se směsemi.Hodnoty udávané analyzátorem jsou pouze orientační a nestačí pro správné naplánování ponoru.

06.1 Kalibrace kyslíkového senzoru

Kyslíkový senzor mění s časem své vlastnosti a je nutné jej kalibrovat. Kalibraci doporučujeme provádět alespoň jednou měsíčně. Kalibrace je nutná vždy při změně nadmořské výšky. Pokud požadujete co nejpřesnější výsledky, kalibrujte čidlo před každým měřením.

Kalibrace čidla se provádí jedno– až tříbodová. Při jednobodové kalibraci se čidlem změří obsah kyslíku ve vzduchu, který je známý a konstantní (20.95 %). Kalibrační konstanta čidla se nastaví tak, aby přístroj ukazoval (po zaokrouhlení) 21.0 %.

Při dvoubodové kalibraci se postupuje jako při jednobodové kalibraci, ale použijí se dva kalibrační plyny – čistý kyslík a vzduch. Dvoubodová kalibrace je pracnější, vyžaduje použití kyslíku, ale dává přesnější výsledky při měření.

Tříbodová kalibrace se doporučuje použít pro měření hypoxických směsí obsahujících méně než asi 15 % kyslíku. Jako třetí plyn pro kalibraci má být v tomto případě použita přesná kalibrační směs s obsahem kyslíku blízkým připravované směsi. Pro měření velmi nízkého obsah kyslíku lze tuto kalibrační směs nahradit plynem s nulovým obsahem kyslíku, tedy čistým heliem případně argonem.

Kalibraci kyslíkového senzoru spustíte stisknutím tlačítka | CAL | kdykoliv během měření.

Jako první krok kalibrace zvolte mezi jednobodovou (1B), dvoubodovou (2B) nebo tříbodovou (3B) kalibrací pomocí tlačítek | ˄ | a | ˅ | a potvrzením výběru tlačítkem | OK |.

Poté zvolte obsah kyslíku v kalibračních směsích.

Obsah kyslíku se nastavuje po desetinách procenta stisknutím tlačítka | ˄ | (zvýšení obsahu) a nebo | ˅ | (snížení obsahu). Tlačítkem | MODE | můžete zvolit zda se nastavuje po desetinách, jednotkách nebo desítkách procent. Po nastavení požadované hodnoty údaj potvrdíte tlačítkem . | OK |

Během nastavování obsahu kyslíku je možné pro rychlé nastavení obvyklých hodnot použít tlačítko | CAL |, které nastaví obsah kyslíku na 21 % v případě prvního kalibračního bodu, na 100 % u druhého bodu a 0 % u třetího bodu.

Po nastavení a potvrzení každého kalibračního plynu začne probíhat kalibrace senzoru. Na displayi se zobrazuje aktuální kalibrační bod, napětí senzoru v milivoltech a teplota plynu.
Po ustálení teploty a napětí (nejdříve však po 10 sekundách) se zobrazí příznak STABLE, což znamená, že je možné provedenou kalibraci potvrdit tlačítkem | OK |.Pokud se před stisknutím | OK | naměřené hodnoty změní, příznak STABLE zmizí a kalibrace probíhá dál až do dosažení další stabilní hodnoty.Pokud je nastavena vícebodová kalibrace, proběhne obdobně i kalibrace podle dalších plynů.

07. Další funkce

07.1 Kontinuální analýza

Volbou Menu/Continual analysis se zapne funkce hlídání kontinuálního plnění. V tomto režimu lze nastavit dolní a horní mez obsahu kyslíku a helia. Analyzátor průběžně měří koncentraci těchto složek a při překročení nastavených mezí začne pípat. Tento režim se uplatní při použití analyzátoru jako bezpečnostního prvku při kontinuálním plnění nitroxu, kdy by při poruše míchacího zařízení mohlo dojít k nárustu koncentrace kyslíku která by způsobila požár či explozi kompresoru.

V režimu hlídání kontinuálního plnění lze po stisknutí tlačítka | MENU | nastavit mezní hodnoty všech měřených veličin.

07.2 Výpočet míchání plynů

Volbou Menu/Gas mix solver se zapne funkce kalkulátoru pro míchání plynů. Kalkulátor spočítá postup namíchání požadované směsi až ze tří plynů. Umí zahrnout i zbytek směsi v plněné lahvi. Plyny jsou zobrazeny na displayi v pořadí zbytek, přidávaná směs 1 – 3, požadovaná směs. U každé směsi je uvedeno složení, objem lahve (uvádí se skutečný, „vodní“ objem lahve) a tlak plynu v lahvi. Pokud není objem plynu omezen (například pokud je dodáván kompresorem při stále stejném tlaku), zadejte jako objem lahve nulu. Složení směsi můžete zadat buď manuálně (po stisknutí tlačítka | CAL |) nebo přepnout do režimu měření tlačítkem | OK | a konkrétní směs přímo změřit.

After pressing the | CAL | is necessary to change the values press | OK |. Then you can enter values | ˄ | | ˄ | . Press | MENU | to move the cursor in the order. Confirm the selected value | OK |.

Po dosazení údajů spusťte výpočet volbou Menu/Solve (protože je to první položka menu, stačí dvojí stisknutí tlačítka **| ˂ |).Výpočet může probíhat až jednu minutu.Po ukončení se zobrazí výsledky v jednom ze tří možných tvarů, mezi kterými můžete přepínat tlačítkem | ˃ | (viz příklad).

Příklad
Ve „dvojčeti“ o objemu 2 × G12 litrů (celkový objem 24 L) máte zbytek vzduchu pod tlakem 120 barů. Požadovaná směs je trimix 18/40 který chcete mít pod tlakem 200 barů. K dispozici máte padesátilitrové distribuční lahve s kyslíkem a heliem a kompresor na 330 barů. Zadejte:

A:	Air		24L	120
1:	He		50L	200
2:	O2		50L	200
3:	Air			300
D:	18.0/40.0	24L	200

a spusťte výpočet.Po ukončení výpočtu se zobrazí:

Disch.	to	79.5 bar
He	to	159.5 bar
O2	to	173.2 bar
Air	to	230.0 bar

což znamená odpustit dvojče na tlak 79.5 barů, přidat He až bude dosaženo tlaku 159.5, přidat kyslík do 173 barů a do 200 barů doplnit vzduchem. Po stisknutí | MODE | se zobrazí stejný výsledek, ale vyčíslený jako rozdíl tlaků:

Disch.	-40.5 bar
Add	80.0 bar He
Add	13.7 bar O2
Add	26.8 bar Air

neboli snížit tlak o 40.5, zvýšit tlak o 90 barů přidáním helia, přidat 13.7 barů kyslíku a 26.68 barů vzduchu. Poslední režim je podobný, ale protože je určen pro gravimetrické plnění (s použitím přesných vah), množství plynu je uvedeno v kilogramech:

Disch.	-1.2382 kg
Add	0.3392 kg He
Add	0.4669 kg O2
Add	0.8230 kg Air

Povšimněte si, že kalkulátor počítá i s poklesem tlaku v zásobních lahvích, proto se nesnaží doporučit doplnění kyslíku na 200 barů (což by vzhledem k omezené zásobě kyslíku nebylo možné), ale nechá odpustit vzduch a kyslík doplňuje pouze do reálných 173.2 barů a poté zase zbytek vzduchu doplní z kompresoru. Zároveň ale kalkulátor maximálně šetří směs která je již v lahvi, proto ji nenechá vypustit celou ale pouze nezbytně nutnou část.

07.3 Simulace míchání plynů

Volbou Menu/Gas mix simulator se zapne funkce simulátoru míchání plynů. Simulátor vypočítá složení směsi namíchané až ze čtyř plynů. U každé směsi je uvedeno složení a množství přidaného plynu vyjádřené v jednotkách tlaku. Složení směsi můžete zadat buď manuálně (po stisknutí tlačítka | CAL |) nebo přepnout do režimu měření tlačítkem | OK | a konkrétní směs přímo změřit. Výpočet výsledné směsi probíhá průběžně a na posledním řádku se zobrazuje složení směsi.

07.4 Okolní tlak

Analyzátor je vybaven snímačem barometrického tlaku. Díky tomuto lze zařízení kalibrovat pro atmosférické podmínky a nadmořskou výšku.
Atmosférický tlak a nadmořská výška se zobrazí v nabídce okolní tlak.
Nadmořská výška se počítá z tlaku okolí vztahující se na standardní tlak u hladině moře (1013,25 hPa), v závislosti na atmosférickém tlaku podmínky se mohou lišit od reality.

08. Zvláštní příslušenství

08.1 Regulátor průtoku

Pro odběr plynu k analýze je možné použít regulátorem průtoku. Jeho použití je obdobné omezovači, ale díky použití redukčního ventilu nedochází k poklesu průtoku a tím prodloužení doby měření při nízkém tlaku v lahvi. Jeho použití je proto vhodné do plníren a potápěčských center ve kterých se často kontroluje obsah poloprázdných lahví.

Regulátor je sestaven z modulárního systému M12 firmy Divesoft. Na obrázku je zobrazena pouze jedna z možných konfigurací. Protože vývody rozvodné „kostky“ jsou rovnocenné, je možné jednotlivé prvky libovolně přeskupit podle potřeb uživatele. Obdobně je možné nahradit omezovací trysku redukčním ventilem aniž by bylo nutné kupovat celou sestavu regulátoru.

Regulátor se připojuje podobně jako omezovač. Výstup plynu je možné uzavřít kromě lahvového ventilu ještě přímo uzávěrem výstupu plynu.

Upozornění: Příliš silným utažením uzávěru výstupu plynu můžete zničit nebo předčasně opotřebovat sedlo redukčního ventilu.

09. Nastavení

09. 1 Základní režim

Volitelné vlastnosti analyzátoru v základním režimu (měření He/O2) je možné změnit v Menu/ Preferences. Jednotlivé parametry mají následující význam:

Brightness je jas displaye v rozsahu 1–127. Volba nízkého jasu (1) šetří baterie, nejvyšší jas (127) je vhodné nastavit pro používání na silně osvětlených místech. Pro dočasné zvýšení jasu displaye během měření stačí podržet stisknuté tlačítko | ˄ |.

Při zapnuté volbě Heighten brightness se jas automaticky zvýší na maximum pokud je analyzátor napájen ze síťového adaptéru.

Volba O2 cell used je standardně zapnutá. Při vypnutí se ignoruje naměřená hodnota O2 a nahradí se hodnotou uvedenou v následujícím parametru O2 substitute. Tato volba umožní nouzové použití analyzátoru s vypotřebovaným kyslíkovým senzorem pro měření koncentrace helia. Správné nastavení koncentrace kyslíku v analyzované směsi v takovém případě zvýší přesnost měření koncentrace He (v řádu desetin procenta).

Averaging zapíná výpočet klouzavého průměru z nastaveného počtu hodnot koncentrací He. Počet průměrovaných hodnot se nastaví parametrem Values to avg. Při zapnutém průměrování se koncentrace He zobrazuje v hranatých závorkách (například 25.7) dokud není k dispozici požadovaný počet hodnot pro výpočet průměru.

Partial pressure O2 je maximální dovolený parciální tlak kyslíku použitý pro výpočet MOD.

Volba Ref.temp.source určuje, jestli se pro výpočet odhadnutého tlaku v lahvi použije teplota prostředí (Ambient) nebo pevně určená teplota (Defined) zadaná v následujícím parametru Ref.temperature.

Další nastavení je k dispozici v Menu/Measurement units. Zde lze přepnout analyzátor do metrického režimu (Metric units), režimu imperiálních jednotek (U.S.units) nebo lze zobrazení jednotlivých jednotek volit pro jednotlivé veličiny (teplotu, hloubku, tlak, objem, hmotnost) zvlášť. Nastavení jednotek neovlivňuje výpočty (kromě konečného zaokrouhlení), analyzátor interně pracuje v jednotkách SI.

Nitrogen source allows to switch gas constants for use of pure nitrogen instead of air in mixtures.
Mixtures prepared with pure nitrogen does not contain atmospheric argon, which affects the helium measurement. If nitrogen source is set incorrectly, maximal error is 0.2%.
Oxygen measurement is unaffected, since O2 is measured directly by the oxygen cell.

Upozornění: Jako jednotka hloubky jsou uvedeny metry nebo stopy, ale ve skutečnosti jde o jednotku hydrostatického tlaku (tlak v uvedené hloubce v mořské vodě).

09.2 Jednotky měření

Další nastavení jsou k dispozici v nabídce Menu/Measurement units. Zde lze přepnout analyzátor do metrického režimu (Metric units), imperiálních jednotek (U.S. units) nebo zobrazení jednotlivě. Jednotky lze zvolit samostatně pro jednotlivé hodnoty (teplota, hloubka, tlak, objem,hmotnost). Nastavení jednotky nemá vliv na výpočty (s výjimkou konečného zaokrouhlování), protože analyzátor pracuje v jednotkách SI interně.

Upozornění: Metry a stopy jsou označeny jako jednotky hloubky, i když ve skutečnosti se jedná o hydrostatický tlak (tlak v uvedené hloubce v mm) mořské vody).

09.3 Míchání plynů

V režimech výpočtu a simulace míchání plynů je k dispozici nastavení Menu/Gas properties. Jednotlivé parametry mají následující význam:

Volbou State equation se určuje, jestli výpočty míchání budou pracovat s ideálním plynem (je použita stavová rovnice PV=RT) nebo s reálným plynem (stavová rovnice podle Redlicha a Kwonga).Varianta s reálným plynem je výpočetně složitější a výpočet může trvat dosti dlouho.Pro běžné použití je dostačující ideální plyn.

Ref.temperature je teplota plynu použitá pro výpočty.

09.4 Kontinuální analýza

Zde se v menu nastavují mezní hodnoty po jejichž překročení se spustí poplach: Alarm O2 low, Alarm O2 high, Alarm He low, Alarm He high, Alarm pressure low, Alarm pressure high, Alarm temperature low, Alarm temperature high.

Poslední z nastavitelných hodnot je Delay Re1 -> Re2 která určuje dobu která musí uplynout od vyhlášení poplachu (relé Re1) aby byl vypnut kompresor (relé Re2).
V menu nemusí být dostupné všechny hodnoty – viditelnost položek menu se mění podle toho jaká přídavná zařízení jsou k analyzátoru připojena.

10. Nabíjení a stav baterie

Kdykoli je analyzátor zapnutý, můžete zkontrolovat stav baterie pomocí stisknutí | ˅ |, pokud klávesa nemá na konkrétní obrazovce jinou funkci. Hodnota nabití baterie je vyjádřena dvojitou čáru v dolní části displeje. Rozsah je definován mezi 0 a 100% nabíjení.

Když je baterie téměř vybitá, připojte analyzátor pomocí dodaného kabelu k libovolné USB nabíječce nebo do USB portu počítače. Plné nabití trvá přibližně tři hodiny.

Když je nabíječka připojená, můžete zkontrolovat stav nabíjení stisknutím | ˅ |. Pokud baterie není plně nabitá, řada šipek se zobrazuje na stupnici od 0 do 100%. Pokud už je nabitá, zobrazí se dlouhá dvojitá čára.

Během nabíjení jsou k dispozici všechny funkce analyzátoru.

11. Údržba

11.1 Výměna baterie

Přístroj využívá vestavěnou dobíjecí baterii. Výměna baterie je možná pouze ve výrobě.

11.2 Výměna kyslíkového senzoru

Kyslíkový senzor má omezenou životnost. Analyzátor automaticky kontroluje stavy senzoru a na konci jeho životnosti se zobrazí zpráva „Kyslíkový senzor vypršel“ po aktivaci přístroje.

V takovém případě by měl být senzor co nejdříve vyměněn, protože přesnost měření koncentrace kyslíku již nelze zaručit.

Pokud si nejste jisti, zda jste schopni senzor správně vyměnit, zeptejte se svého dodavatele, prodejce nebo servisního technika, který to vám ho vymění.

Při výměně senzoru nejprve povolte šroub a sejměte kryt senzoru kyslíku. Poté odpojte konektor molex od senzoru, netahejte za kabeláž vycházející z přístroje. Odšroubujte starý senzor a namontujte nový tak, aby o-kroužek na snímači těsně přilnul k analyzátoru. K utahování senzoru nepoužívejte nadměrnou sílu. Tím zabráníte poškození kabeláže.

Znovu připojte konektor senzoru kyslíku a nezapomeňte zkontrolovat polaritu. Nakonec zavřete kryt senzoru. Před první kalibrací nechejte nový senzor zahřát alespoň 30 minut po vyjmutí z uzavřeného obalu. Křížový šroubovák je nutné vybavení pro výměnu. Po každé výměně senzoru musí být přístroj znovu zkalibrován.

11.3 Seřízení průtoku

Ve většině případů je běžné proudění plynu v omezovači průtoku vhodné pro široký rozsah vstupního tlaku.
Když je plyn často analyzován za nízkého tlaku, může proudit příliš málo, a tím take stabilizace měřené hodnoty pomalejší.
Připojte přiložený omezovač průtoku do otvoru v analyzátoru.
Otáčením ventilu na lahvi regulujte prutok plynu omezovačem, dokud není dosáhnuto správného průtoku. Připojte vzorkovač k nádrži, otevřete ventil a nastavte průtok plynu na požadovanou hodnotu pomocí 2mm klíče s nástrčným šroubem. Rozsah nastavení je relativně malý, maximálně 1/4 otáčky. Stavěcí šroub již nepovolujte, může se uvolnit a vyfouknout tlakem plynu.

Správný průtok ve správně nastaveném vzorkovači je 0,2 litru/min. Seřízení je možné ověřit přibližně připojením hadice k vzorkovači a ponořením druhého konce do sklenice s vodou. Pro správné nastavení musí z konce hadice unikat nepřetržitý tok malých bublinek. Po zkoušce hadici vysušte, jinak může do analyzátoru vniknout voda.

Pokud si nejste jisti správným seřízením, obraťte se na svého prodejce nebo servis.

K tomuto seřízení je potřeba 2mm nástrčný klíč.

11.4 Demontáž přístroje

Přístroj nerozebírejte. Analyzátor neobsahuje žádné uživatelem opravitelné části kromě senzoru kyslíku.

Upozornění: Z analyzátoru sami nevyjímejte desku plošných spojů.Zpětné umístění desky vyžaduje speciální postup a přístroje pro kalibraci.

12. Připojení k počítači

Analyzátor lze připojit k počítači pomocí kabelu USB.

Měřené hodnoty jsou přenášeny do PC přes virtuální sériový port. Pokud jste nenainstalovali vhodný ovladač pro virtuální sériový port na USB, použijte bezplatný ovladač poskytovaný výrobcem USB čipu použitého v analyzátoru.
Tento ovladač lze stáhnout na adrese http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Konkrétní ovladač lze vybrat z kategorie VCP (virtuální komunikační port), v závislosti na použitém počítači a operačním systému.

Přenos dat musí být v analyzátoru aktivován volbou Nabídka / Předvolby / Odeslat data do USB = Zapnuto.

Pro příjem dat lze použít libovolný obslužný program emulace terminálu; například HyperTerminal je dostačující pro Microsoft Windows. Tento nástroj je součástí základní instalace systému Windows.

Naměřená data jsou přenášena v textovém režimu. Každou sekundu analyzátor přenáší data v následujícím formátu:

He xxx.x O2 yyy.y CR LF

kde xxx.x je obsah helia v procentech,
kde yyy.y je obsah kyslíku v procentech,
CR je symbol návratu vozíku ASCII (desítkově 13, šestnáctkově 0D),
LF je symbol posuvu řádku ASCII (desítkově 10, šestnáctkově 0A).

Pokud dojde k chybě v měření, je vadný záznam nahrazen hvězdičkami v následující formulář: **. .

Výstup je v sériové podobě ve formátu 8N1 (8 bitů, bez paritního bitu, jeden stopbit), rychlost 115 200 bit / s, úroveň TTL.

13. Vady a jejich odstranění

Po aktivaci je analyzátor automaticky testován, aby identifikoval jednu z následujících chyb. Všechny chybové zprávy lze potvrdit klávesou a přístroj bude pokračovat v práci; za určitých okolností však v omezeném provozním režimu. Zpráva o přepětí (viz níže) je výjimkou, protože se může zobrazit kdykoli.

13.1 Chybové zprávy

Chyba 1 Heliový senzor nefunguje správně
• Došlo k chybě v elektronické nebo mechanické části heliového senzoru. The přístroj lze použít v nouzovém režimu pro měření koncentrace kyslíku. Analyzátor musí být opraven, aby bylo možné měřit hélium.

Chyba 2 Poškozený nebo chybějící snímač kyslíku
• Senzor kyslíku je odstraněn, odpojen nebo zničen. Měření kyslíku koncentrace bude nesprávná. Senzor lze dočasně deaktivovat (Menu / O2 cell used = Off), koncentrace kyslíku měřená jiným přístrojem a zadaná ručně jako konstanta (Menu / O2 náhrada = n). Způsob zobrazení měřeného hodnoty nelze změnit ani nelze provést kalibraci lambda sondy. Varování Snímač kyslíku je vypnutý • Tato zpráva se zobrazí pokaždé, když je senzor O2 vypnutý.

Chyba 3 Senzor kyslíku vypršel
• Senzor kyslíku je starý a jeho výstupní napětí je příliš nízké. Měření bude nepřesné (vedle hodnoty koncentrace O2 se zobrazí varování „Nesprávné“) a některé režimy měření nelze aktivovat. Senzor musí být okamžitě vyměněn za nový doporučený typ. • K této chybě může dojít také v případě, že je nástroj naplněn hypoxickou směsí (směs s nízkou obsah kyslíku) při aktivaci, například bezprostředně po předchozím měření nebo pokud je naměřená hypoxická směs dodána před aktivací analyzátoru. V takovém případě, před aktivací přístroj na chvíli vypněte nebo připojte ke zdroji vzduchu.
Nikdy nepoužívejte ústa k vyfukování vzduchu do vstupu nebo výstupu analyzátoru, abyste zabránili výparům kondenzace uvnitř přístroje (je možné opatrné nasávání plynu ústy)

Chyba 4 Zařízení je příliš studené
• Teplota analyzátoru je příliš nízká a měření může být nepřesné. Zahřát analyzátor v teplé místnosti, aby se zvýšila jeho teplota nad bod mrazu (32 ° F). K ohřevu nepoužívejte horkovzdušné dmychadlo, sušičku vzduchu, troubu ani žádný jiný podobný způsob analyzátor.

Chyba 5 Zařízení je příliš teplé
• Teplota analyzátoru je příliš vysoká (například pokud byl vystaven slunečnímu záření nebo uloženo v automobilu vyhřátém slunečním zářením); měření může být nepřesné. Ochlaďte analyzátor pod 40 stupňů Celsia (104 ° F).

Varování Nízká kapacita baterie
• Baterie je téměř vybitá, co nejdříve nabijte analyzátor.

13.2 Poruchy přístroje

Obsah helia se nezobrazuje
• Sonda měří rychlost helia v obou směrech. Pokud se tyto údaje liší, měření je považován za nesprávný a obsah helia se nezobrazí. Tato situace může být dochází, pokud měřený plyn protéká sondou příliš rychle (nižší rychlosti proudění jsou kompenzováno výpočtem), nebo je zde značný hluk pozadí (například v blízkosti běžícího kompresoru nebo plynového motoru).
• Snižte rychlost průtoku plynu (to platí pro analyzátor, který není připojen pomocí originálu sampler), posuňte se dále od zdroje hluku.

Přístroj ukazuje méně než 0% nebo více než 100% helia ve směsi
• Zobrazená hodnota pochází přímo z naměřené a vypočítané hodnoty a má v č způsob byl změněn na pozadí. Možná chyba měření je symetrická a pro například při měření směsi bez obsahu helia 0,2% nebo −0,2% helia lze zobrazit. Proto při měření čistého hélia, např. Může 99,8% nebo 100,2% se zobrazí. Pokud je odchylka v toleranci měření, není to výsledek vada.

Přístroj ukazuje méně než 0% nebo více než 100% kyslíku ve směsi • Zobrazená hodnota pochází přímo z naměřené a vypočítané hodnoty a má v č způsob byl změněn na pozadí. Možná chyba měření je symetrická a pro například při měření směsi bez obsahu kyslíku 0,5% nebo -0,5% kyslíku lze zobrazit. Proto při měření čistého kyslíku, např. Může 99,5% nebo 100,5% se zobrazí. Pokud je odchylka v toleranci měření, není to výsledek závada. V případě větší odchylky proveďte novou kalibraci lambda sondy. Pokud je problém přetrvává, vyměňte senzor.

14. Technické údaje

Rozměry: 85 × 205 × 40 mm (31/4 × 77/8 × 11/2 palce)

Hmotnost: 420 g (bez obalu a příslušenství)

Rozsah měření koncentrace kyslíku: 0 až 100%

Rozsah měření koncentrace helia: 0 až 100%

Teplota měření: 0 až + 40 ° C (32–104 ° F)

Tlak směsi: Odpovídá tlaku okolí v rozmezí 700–1100 milibarů (20– 32 palců Hg), což odpovídá standardní atmosféře ve výšce 0 až 3000 m (0–10 000 ft)

Nominální průtok plynu: 0,2 l / min

Základna pro měření rychlosti zvuku: 800 mm

Měřicí cyklus: 200 ms

Připojovací rozměry vzorkovače: Standard pro DIN ventil (EN 144-2) pro 200/300 tyčí (závit G 5/8). Vzorkovače s připojením k jakémukoli standardizovanému nebo běžnému ventilu jsou k dispozici na vyžádání nebo jako volitelné vybavení

Kyslíkový senzor: R22 S (konektor Molex)

Snadno vyměnitelný senzor O2

Očekávaná životnost snímače kyslíku: 2 roky

Vyměnitelná baterie: Prostřednictvím autorizovaného servisního střediska

Baterie: 120 měření nebo 4 hodiny nepřetržitého provozu

Záruka: 24 měsíců, 12 měsíců na baterii

Nabíjení a programování: USB-C

Doba nabíjení: 3-4 hodiny

Displej: OLED

Tělo: ABS-PC

ANALYZER SOLO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Date of issue: 20 June 2019
HW 3.0, FW 2.29
Authors: Adam Procháska, Jakub Šimánek, Aleš Procháska
Published by Divesoft s.r.o.